Liittyminen

Kiinteistön liittäminen verkostoihin

Tarvittavat asiakirjat

Kiinteistön omistaja tilaa tonttikartan mukana seuraavan aineiston vesihuoltolaitokseen liittymiseksi:

 • ohjeet liitteineen
 • liitoslausunto, jonka liitteenä johtokarttaote
 • Kvv-selvityslomake
 • Kvv-työnjohtajahakemus (kuntaliiton lomake ke6698)

Liitoslausunto karttaliitteineen sisältää LVI-suunnittelijan vesi- ja viemäripiirustusten laatimiseen tarvittavat lähtötiedot. Liitoslausunto toimitetaan liittyjän allekirjoittamana kvv-piirustusten ohessa vesihuoltolaitokselle.

Kvv-selvityslomake on vv-piirustusten liite, jonka LVI-suunnittelija täyttää.

Kvv-työnjohtajahakemus on putkiurakoitsijan toimesta täytettävä. Hakemus on toimitettava rakennuttajan ja urakoitsijan allekirjoituksilla varustettuna ennen asennustyön alkamista vesihuoltolaitokselle.

Vesihuoltolaitos ja liittyjä tekevät sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen. Laitos toimittaa sopimuskaavakkeet liittyjälle kun kiinteistön kvv-suunnitelmat on toimitettu tarkastettavaksi vesihuoltolaitokselle. Samassa yhteydessä peritään liittymismaksu.  Liittyjä palauttaa sopimuksesta toisen kappaleen allekirjoitettuna laitokselle ennen tonttijohtojen liitostyön tilaamista.

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelijan tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 mainitut pätevyysvaatimukset.

Vesihuoltolaitokselle on toimitettava seuraavat piirustukset ja asiapaperit:

 • asemapiirustus, mittakaava 1:200, 3 kpl
 • pohjapiirustus mittakaavaan 1:50 jokaisesta kerrostasosta erikseen, 2 kpl
 • linjakaavio kaksi- tai useampikerroksisista kiinteistöistä, 2 kpl
 • erikoispiirustus ulkoviemärikaivoista, tarkastusputkista, erikoiskytkennöistä yms., 2 kpl
 • selvityslomake kiinteistöön asennettavista laitteista, 2 kpl
 • liitoslausunto allekirjoitettuna
 • painehäviölaskelma

Piirustuksissa on esitettävä myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti kaivoineen ja viemärin korkeustietoineen.

Tarkastetut ja leimatut piirustukset liitteineen postitetaan liittyjälle tai muuhun selvityslomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Padotuskorkeudet kuvin

Kvv-työnjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee rakennuksen vesi- ja viemärilaitteiden asennustyötä valvomaan ja siitä vastaamaan nimetä kvv-työnjohtaja.

Työnjohtajan tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A1 mainitut pätevyysvaatimukset.

Asennustarkastukset

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Kvv-työnjohtajan tehtäviin kuuluu myös tarkastusten tilaaminen työmaalle seuraavasti:

1. Ulkoviemärit – ennen putkien peittämistä

2. Pohjaviemärit – ennen putkien peittämistä

3. Vesijohdon painekoe – liitossaumojen ollessa nähtävillä

4. Käyttöönottotarkastus – kun rakennus otetaan käyttöön osittain keskeneräisenä

5. Lopputarkastus – kun vv-laitteet ovat valmiit ja käyttökunnossa ja kun enintään 5 vuotta on kulunut rakennustyön aloittamisesta

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2