Hyppää sisältöön

Jäteveden käsittely

Riihimäen Veden jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen jätevesien lisäksi Hausjärven ja Lopen alueella syntyviä yhdyskuntajätevesiä.

Puhdistamo on rakennettu 1960-luvulla ja sitä on saneerattu ja laajennettu useaan kertaan vuosikymmenten kuluessa. Viimeisin, kaksi vuotta kestänyt saneeraus, valmistui joulukuussa 2014. Saneerauksen suunnittelun lähtökohtana käytettiin vuoden 2030 mitoituskuormitustilanteen mukaista tulokuormitusennustetta.

Jätevedenpuhdistamon saneerauksessa laitoksen esikäsittelykapasiteetti kasvoi noin
50 % ja ilmastusaltaan tilavuus kasvoi noin 30 %. Esikäsittelyyn rakennettiin kolmelinjainen välppäys ja kaksilinjainen hiekanerotus. Ilmastusaltaat rakennettiin kolmelinjaiseksi. Käsittelytuloksen viimeistelyyn rakennettiin jatkuvatoiminen hiekkasuodatin, joka tehostaa kiintoaineen ja fosforin poistoa. Lisäksi uusittiin laitoksen valvontaan liittyvä automaatio, johon lisättiin myös rakennusautomaatio. Toimintavarmuutta lisättiin hankkimalla varavoimakone, jolla voidaan pitää yllä tärkeimmät toiminnot sähkökatkoksen sattuessa.

Puhdistuksessa syntyvä liete sakeutetaan ja liete pumpataan bioreaktoreihin (mädätykseen), jonka jälkeen liete kuivataan. Kuivattu liete kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Mädätyksessä syntyvä biokaasu käytetään laitokselle hankitun biokaasumoottorin polttoaineena. Biokaasumoottorilla voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä, jotka käytetään laitoksen omiin tarpeisiin.

Etelä-Suomen AVI on antanut 8.10.2015 ympäristölupapäätöksen (Nro 197/2015/2).

Puhdistamon käsittelytulos täytti ympäristöluvan ¼- vuosikeskiarvovaatimukset lukuun ottamatta jakson 2 fosforipitoisuutta vuonna 2018.

Puhdistamon käsittelytulos

*) vuosikeskiarvo

Puhdistamon käsittelytulos

 Jakso 1
1.1. - 31.3.
Jakso 2
1.4. - 30.6.
Jakso 3
1.7- 30.9.
Jakso 4
1.10 - 31.12.
lupaehto
Käsittely m³/d14 40014 90010 20010 000
Ohitus m³/d006,20
Vesistöön m³/d14 40014 90010 20010 000
BHK7-ATU mg/l5,95,45,73,510
BHK7-ATU %9899999995
COD Cr mg/l4237332960
COD Cr %9496979790
kok.fosfori mg/l0,310,410,220,210,3
kok.fosfori %9695989895
kok.typpi mg/l17179.417
kok.typpi %73708778* 70
NH4-N nitrifikaatio mg/l0,201,20,200,114
NH4-N nitrifikaatio %10098100100
Kiintoaine mg/l6,57,44,43,315
Kiintoaine %98989999