Hyppää sisältöön

Jäteveden käsittely

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen kaupungin, Lopen ja Hausjärven alueiden yhdyskuntajätevedet sekä kuntien alueella sijaitsevien, viemärilaitosten piirissä olevien teollisuuslaitosten jätevedet. Puhdistamo on rakennettu 1960-luvulla ja sitä on saneerattu ja laajennettu useaan kertaan vuosikymmenien aikana. Viimeisin saneeraus oli toisen mädättämön saneeraus vuonna 2021.

Puhdistamon prosessi on mekaanis-kemiallinen–biologinen prosessi. Mekaanisessa vaiheessa on karkea kiintoaineksen poisto välppäyksellä ja ilmastettu hiekanerotus. Fosforin poisto tapahtuu kemiallisesti saostamalla. Orgaanisen aineen ja typen poisto tapahtuvat kolmelinjaisessa biologisessa aktiivilieteprosessissa.  Prosessin lopussa on jälkiselkeytyksen jälkeen  hiekkasuodatus, joka tehostaa kiintoaineen ja fosforin poistoa vesistöön johdettavassa vedessä. Käsitelty vesi johdetaan Vantaanjokeen.

Lietteenkäsittelyssä liete sakeutetaan painovoimaisesti ja johdetaan kahteen mädättämöön tuottamaan kaasua. Syntyvä biokaasu hyödynnetään joko sähkönä tai lämpönä laitoksella. Mädättämöistä liete pumpataan lingoille kuivattavaksi ja kuivattu liete kuljetetaan muualle jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittelyn hoitaa ulkopuolinen urakoitsija.

Etelä-Suomen AVI on antanut 8.10.2015 ympäristölupapäätöksen (Nro 197/2015/2) jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Luvassa on asetettu määräyksiä ja raja-arvoja vesistöön johdettavalle vedelle.  Jätevedenpuhdistamon toimintaa valvoo Hämeen ELY – keskus. Puhdistamon velvoitetarkkailun hoitaa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Taulukossa on esitetty puhdistamon käsittelytulokset ¼- vuosikeskiarvoina vuonna 2021.

Puhdistamon käsittelytulos

*) vuosikeskiarvo

Puhdistamon käsittelytulos

 Jakso 1
1.1. - 31.3.
Jakso 2
1.4. - 30.6.
Jakso 3
1.7- 30.9.
Jakso 4
1.10 - 31.12.
lupaehto
Käsittely m³/d14 30015 50010 10012 000
Ohitus m³/d0017,40
Vesistöön m³/d14 30015 50010 10012 000
BHK7-ATU mg/l30,2,76,45,610
BHK7-ATU %9999999895
COD Cr mg/l2528373860
COD Cr %9695969490
kok.fosfori mg/l0,150,220,170,220,3
kok.fosfori %9897989795
kok.typpi mg/l8,49,71011
kok.typpi %86818682* 70
NH4-N nitrifikaatio mg/l0,080,120,200,104
NH4-N nitrifikaatio %100100100100
Kiintoaine mg/l3,13,94,34,815
Kiintoaine %99989998