Jäteveden käsittely

kuva pohjailmastinRiihimäen Veden jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen jätevesien lisäksi Hausjärven ja Lopen alueella syntyviä yhdyskuntajätevesiä.

Puhdistamo on rakennettu 1960-luvulla ja sitä on saneerattu ja laajennettu useaan kertaan vuosikymmenten kuluessa. Viimeisin, kaksi vuotta kestänyt saneeraus, valmistui joulukuussa 2014. Saneerauksen suunnittelun lähtökohtana käytettiin vuoden 2030 mitoituskuormitustilanteen mukaista tulokuormitusennustetta.

Jätevedenpuhdistamon saneerauksessa laitoksen esikäsittelykapasiteetti kasvoi noin
50 % ja ilmastusaltaan tilavuus kasvoi noin 30 %. Esikäsittelyyn rakennettiin kolmelinjainen välppäys ja kaksilinjainen hiekanerotus. Ilmastusaltaat rakennettiin kolmelinjaiseksi. Käsittelytuloksen viimeistelyyn rakennettiin jatkuvatoiminen hiekkasuodatin, joka tehostaa kiintoaineen ja fosforin poistoa. Lisäksi uusittiin laitoksen valvontaan liittyvä automaatio, johon lisättiin myös rakennusautomaatio. Toimintavarmuutta lisättiin hankkimalla varavoimakone, jolla voidaan pitää yllä tärkeimmät toiminnot sähkökatkoksen sattuessa.

Puhdistuksessa syntyvä liete sakeutetaan ja liete pumpataan bioreaktoreihin (mädätykseen), jonka jälkeen liete kuivataan. Kuivattu liete kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Mädätyksessä syntyvä biokaasu käytetään laitokselle hankitun biokaasumoottorin polttoaineena. Biokaasumoottorilla voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä, jotka käytetään laitoksen omiin tarpeisiin.

Etelä-Suomen AVI on antanut 8.10.2015 ympäristölupapäätöksen (Nro 197/2015/2).

Puhdistamon käsittelytulos täytti ympäristöluvan ¼- vuosikeskiarvovaatimukset lukuun ottamatta jakson 2 fosforipitoisuutta vuonna 2018.

Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien raja-arvot ja muut ehdot


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 7 Kyllä 4 Ei 7