Liittyminen

Kiinteistön liittäminen verkostoihin

Tarvittavat asiakirjat

Kiinteistön omistaja tilaa tonttikartan mukana seuraavan aineiston vesihuoltolaitokseen liittymiseksi:

 • ohjeet liitteineen
 • liitoslausunto, jonka liitteenä johtokarttaote
 • Kvv-selvityslomake
 • Kvv-työnjohtajahakemus (kuntaliiton lomake ke6698)

Liitoslausunto karttaliitteineen sisältää LVI-suunnittelijan vesi- ja viemäripiirustusten laatimiseen tarvittavat lähtötiedot. Liitoslausunto toimitetaan liittyjän allekirjoittamana kvv-piirustusten ohessa vesihuoltolaitokselle.

Kvv-selvityslomake on vv-piirustusten liite, jonka LVI-suunnittelija täyttää.

Kvv-työnjohtajahakemus on putkiurakoitsijan toimesta täytettävä. Hakemus on toimitettava rakennuttajan ja urakoitsijan allekirjoituksilla varustettuna ennen asennustyön alkamista vesihuoltolaitokselle.

Vesihuoltolaitos ja liittyjä tekevät sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen. Laitos toimittaa sopimuskaavakkeet liittyjälle kun kiinteistön kvv-suunnitelmat on toimitettu vesihuoltolaitokselle. Samassa yhteydessä peritään liittymismaksu.  Liittyjä palauttaa sopimuksesta toisen kappaleen allekirjoitettuna laitokselle ennen tonttijohtojen liitostyön tilaamista.

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelijan vaativuusluokista ja kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja lain nojalla säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa.

Vesihuoltolaitokselle on toimitettava seuraavat piirustukset ja asiapaperit:

 • asemapiirustus, mittakaava 1:200, 3 kpl
 • pohjapiirustus mittakaavaan 1:50 jokaisesta kerrostasosta erikseen, 2 kpl
 • linjakaavio kaksi- tai useampikerroksisista kiinteistöistä, 2 kpl
 • erikoispiirustus ulkoviemärikaivoista, tarkastusputkista, erikoiskytkennöistä yms., 2 kpl
 • selvityslomake kiinteistöön asennettavista laitteista, 2 kpl
 • liitoslausunto allekirjoitettuna
 • painehäviölaskelma

Piirustuksissa on esitettävä myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti kaivoineen ja viemärin korkeustietoineen.

Toimitetut ja leimatut piirustukset liitteineen postitetaan liittyjälle tai muuhun selvityslomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Padotuskorkeudet kuvin

Kvv-työnjohtaja

Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteiden asennustyötä valvomaan ja siitä vastaamaan tulee nimetä kvv-työnjohtaja.

Työnjohtajan tehtävien vaativuusluokista ja työnjohtan kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Asennuskatselmukset

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Kvv-työnjohtajan tehtäviin kuuluu myös katselmusten tilaaminen työmaalle seuraavasti:

1. Ulkoviemärit – ennen putkien peittämistä

2. Pohjaviemärit – ennen putkien peittämistä

3. Vesijohdon painekoe – liitossaumojen ollessa nähtävillä

4. Käyttöönottokatselmus – kun rakennus otetaan käyttöön osittain keskeneräisenä

5. Loppukatselmus – kun vv-laitteet ovat valmiit ja käyttökunnossa ja kun enintään 5 vuotta on kulunut rakennustyön aloittamisesta

Kopio Kvv-työn tarkastusasiakirjasta täytettynä luovutetaan kvv-loppukatselmuksessa arkistointia varten.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 8 Kyllä 2 Ei 8